Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "Jubiler Słojewski"

obowiązujący od 17.08.2016 r.

§ I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.slojewski.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.slojewski.pl, prowadzony jest przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI z siedzibą w Warszawie przy ul. Antalla 5 03-126, NIP: 5242609434, REGON: 362437736, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dane kontaktowe:

DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI

ul. ANTALLA 5

03-126 WARSZAWA

Adres poczty elektronicznej: sklep@slojewski.pl

Numer telefonu: 22 599 40 82

Numer rachunku bankowego: 42 1950 0001 2006 2889 1415 0001 IDEA BANK

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego JUBILER SŁOJEWSKI;

b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;

d. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI;

e. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.slojewski.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI;

f. DS GROUP – DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI z siedzibą w Warszawie przy ul. Antalla 5 03-126, NIP: 5242609434, REGON: 362437736, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

g. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI z siedzibą w Warszawie przy ul. Antalla 5 03-126, NIP: 5242609434, REGON: 362437736, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.slojewski.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. Właściwości towarów opisane na stronie internetowej Sklepu oraz opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby jubilerskie mają specyficzne właściwości, w tym, że każdy z takich wyrobów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy takiego samego towaru oraz że są one niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oraz akceptację regulaminu, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Klient może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie DS GROUP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@slojewski.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w pkt. 3. § I. Regulaminu, żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

DS GROUP może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DS GROUP;

d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

e. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.slojewski.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie“ Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia;

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;

c. wybranej metody płatności;

d. wybranego sposobu dostawy;

e. przewidywanego terminu wysyłki.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podczas rejestracji w sklepie Jubiler Słojewski, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie“, następnie kliknięcia w link potwierdzający znajdujący się w wiadomości otrzymanej przez Klienta na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.

6. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ IV. Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów lub innych przedmiotów związanych z realizacją zamówienia odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem UPS Polska lub za pośrednictwem firmy In Post Sp. z o.o. Szczegółowe koszty oraz czas dostawy znajdują się pod adresem:

http://slojewski.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia produktów wynosi maksymalnie 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy DS GROUP.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: http://slojewski.pl/pl/i/Regulamin/3  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.

§ V. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a. Klient DETALICZNY: przelewem na numer konta bankowego o numerze rachunku: Numer rachunku bankowego: 42 1950 0001 2006 2889 1415 0001 IDEA BANK

Dane do przelewu:

DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI

ul. Antalla 5

03-126 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

b. karty płatnicze:

- VISA

- VISA Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

c. przekazem pocztowym;

d. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub kurierowi przy dostawie "za pobraniem";

e. przelewem natychmiastowym online;

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie towar zakupiony w Sklepie internetowym.

3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Klient może złożyć formularz odstąpienia od umowy osobiście pod adresem DS GROUP, wysyłając na adres e-mail sklep@slojewski.pl skan wypełnionego formularza o odstąpieniu wraz z własnoręcznym podpisem lub przesyłając go listownie na adres DS GROUP, (klient nie jest zobowiązany do skorzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy, może je złożyć w dowolnej formie);

DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważana jest za niezawartą.

5. Akceptacja treści Regulaminu przez Nabywcę będącego Konsumentem jest równoznaczna z poświadczeniem otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania dokumentu stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI, DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów

1. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

Klient może złożyć formularz reklamacyjny osobiście pod adresem DS GROUP, wysyłając na adres e-mail sklep@slojewski.pl skan wypełnionego formularza o odstąpieniu wraz z własnoręcznym podpisem lub przesyłając go listownie na adres DS GROUP.

Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI dostarczyć wadliwy towar na adres DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.

7. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@slojewski.pl lub telefonicznie pod numerem

3. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Konsument nie jest zobligowany do wykorzystania wzorów (odstąpienia od umowy, reklamacji lub zwrotu towaru) przygotowanych przez DS GROUP. Może je złożyć w dowolnej formie.

§ IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

4. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

6. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI.

§ X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

3. DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez DS GROUP DAMIAN SŁOJEWSKI, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.

4. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr. 1 - Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Załącznik nr. 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr. 3 - Wzór formularza zwrotu lub reklamacji

Wzór regulaminu do pobrania